Сайншанд сумын Зүүнбаян багийн төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдлээ.

           Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Х.Оюунтуяа, дотоод аудитор Б.Мөнгөнцэцэг нар 2016 оны 11 сарын 23-ны өдрөөс 11 сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Шалгалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Х.Оюунтуяа ахалж, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч, дотоод аудитор Б.Золзаяа, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор А.Амгаланзаяа, Ж.Болор-Эрдэнэ, Э.Энхцэцэг, Н.Бүрэнтэгш, дотоод аудитор Б.Мөнгөнцэцэг нар 2016 оны 11 сарын 23-ны өдрөөс 11 сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Сайншанд сумын 3-р цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдлээ.Аймгийн Засаг даргын баталсан Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, албаны даргын баталсан 21 дугаарын удирдамжийн дагуу тус цэцэрлэгийн 2014-2015 онуудад дэвшүүлсэн зорилго, зорилт түүний хэрэгжилт болон санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч  Н.Бүрэнтэгш хийж гүйцэтгэлээ.

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/507 тоот захирамжаар баталсан удирдамжийн дагуу Замын Үүд суманд хяналт шалгалт хийгдлээ.
            Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 483 тоот тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”, аймгийн Засаг даргын 2016 оны 11 сарын 09-ний өдрийн А/507 тоот захирамжаар баталсан удирдамжийн дагуу Дорноговь аймгийн Замын Үүд сум дахь МУ-ын хилээр хил нэвтрэх тусгай зөвшөөрлөөр нэвтэрч буй төсвийн байгууллагуудын 2014-2016 оны 3-р улирлын байдлаарх авто машины ашиглалтын үйл ажиллагаа болон түүнд зарцуулагдсан шатах тослох материалын бүртгэл, тайлан тэнцэлд хэрхэн тусгагдсан байдалд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч, албаны дарга Х.Оюунтуяа, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор А.Амгаланзаяа, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор Э.Энхцэцэг, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор Н.Бүрэнтэгш нар 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 02-ныг хүртлэх хугацаанд хяналт шалгалтыг хийлээ.   

Сайншанд сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдлээ.Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 483 тоот тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, албаны даргын баталсан 16 тоот удирдамжийн дагуу Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн 2014-2015 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч А.Амгаланзаяа 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 03-ныг хүртэлх хугацаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. 
Шалгалтыг Монгол Улсын “Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль”, “Хөдөлмөрийн тухай хууль”, Төсвийн тухай хууль”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын багц хууль”, “Татварын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Татварûí багц хууль, “Шилэн дансны тухай хууль”, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон áóñàä хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд хийв. 

Сайншанд сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдлээ.2016 оны батлагдсан төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 17 тоот удирдамжийн дагуу Сайншанд cумын  10-р цэцэрлэгийн 2015 оны 09-р сараас 2016 оны эхний хагас жилийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд  Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Татварын багц хууль,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиуд болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор Ж.Болор-Эрдэнэ 2016 оны 10–р сарын  03 -ны өдрөөс 11–р сарын 05- ныг хүртэлх хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг гүйцэтгэлээ.
Шалгалтыг байгууллагын батлагдсан төсөв, түүний гүйцэтгэл, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, түүний үр дүн, тайлан тэнцлийн гаргалт,  байгууллагын  хоорондын тооцоо, өр, авлага, тооллого хийж тооцоо бодсон байдал, өмч хөрөнгийн  ашиглалт, хадгалалт,  хамгаалалт, харилцах дансны гүйлгээ, журналуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн  анхан шатны баримтанд тулгуурлан явууллаа.
   Шалгалтаар  давхардсан тоогоор 132 хүнтэй холбоотой 4535933 төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч ,  3625733 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төлүүлэхээр, 910200 төгрөгийг  76 хүнд эргүүлж олгуулахаар 9 акт тогтоогдсон.
              Шалгалтаар илэрсэн төлбөр, зөрчлийг шуурхай барагдуулах, нэгбүрчилсэн актаар тогтоогдсон зөрчил дутагдлыг биелүүлэх, биелэлтийг  2016 оны 12-р сарын 07-ны дотор албан бичгээр ирүүлэх зөвлөмжийг хүргүүллээ.

Сайншанд сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдлээ.Засгийн газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 483 тоот тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 20 тоот удирдамжийн дагуу Сайншанд сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2014, 2015, 2016 оны эхний хагас жилийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор Э.Энхцэцэг 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 04-нийг дуустал хугацаанд хяналт шалгалтыг хийлээ.   

 Шалгалтыг Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Бага дунд боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Татварûí багц хууль, Нийгмийн даатгалын багц хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмуудын хүрээнд хийж гүйцэтгэлээ.